عصاره های طبیعی (Herbal Extracts)

عصاره گیری به روش ASE

(Accelerated solvent Extraction)

در این روش، ابتدا مخزن های سه جداره عصاره گیری که دارای یک جداره از ژاکت حرارتی است؛ با پودر گیاه بارگذاری شده، سپس از طریق کنترل پنل دستگاه، عصاره گیری آغاز میشود. حلال مورد نظر به نسبت های مشخص شده از داخل تانک های ذخیره حلال، تحت فشار تنظیم شده و به مخزن های عصاره گیری هدایت میشود. دما و فشار به سیستم از قبل تعریف شده است و تحت نظارت کنترل پنل انجام میشود. بعد از پایان زمان عصاره گیری و با برنامه ریزی از قبل مشخص شده کنترل پنل، عصاره حاصل شده به داخل مخازن هدایت میشود. مزیت اصلی این دستگاه استفاده همزمان از فشار حلال و حرارت قابل تنظیم جداره مخازن عصاره گیری، مصرف مقدار کم حلال، کوتاه کردن زمان عصاره گیری و شفافیت و غلظت بالای عصاره می باشد.

این عصاره ها به صورت عصاره آبی، هیدروالکلی ، هیدرو گلیسیرینی و هیدروگلایکولی عرضه میشود.

دستگاه عصاره گیری ASE
دستگاه عصاره گیری ASE
فهرست