یازهمین همایش انجمن پزشکان عمومی

حضور شرکت داروسازی یاس دارو در یازدهمین همایش انجمن پزشکان عمومی

 

 

تاریخ حضور: اا الی 13 بهمن ماه 96 

 مکان: مرکز همایش رازی غرفه B1