پالمیناویر، دارویی است که با تنتور عصاره لیگنین زدایی شده برگ نخل خرما که بهمراه آسکوربیک اسید و Raspberry Flavor در شرکت یاس دارو فرموله گردیده و در بیماران مبتلا به کووید-19 مراحل ضعیف تا متوسط دارای اثربخشی معناداری در شاخصهای کلینیکی (درجه حرارت بدن، میزان سرفه، تنگی نفس) و شاخصهای پاراکلینیکی (میزان CRP، تعداد WBC، میزان اشباع PO2 و تست مولکولی PCR  ESR، LDH) میباشد.

محصول جدید یاس دارو

مطالعات کارآزمایی بالینی با 100 نفر(مرد و زن در رده سنی 21 الی 76 سال) از بیماران مبتلا به کووید-19 مراجعه کننده به بیمارستان گنجویان متعلق به دانشگاه علوم پزشکی دزفول مطابق معیارهای ورود به مطالعه (شاخصهای کلینیکی و پاراکلینیکی) با  رضایت نامه شرکت داوطلبانه انتخاب شده و با استفاده از جدول بلوکهای تصادفی به دو گروه مساوی مداخله(50 نفر دریافت کننده داروی نخل خرما با کد مخصوص) و گروه کنترل (50 نفر دریافت کننده دارونما با کد مخصوص) تخصیص یافته اند.  هیچ یک از پزشکان معالج، پرستاران، بیماران و جمع آوری کنندگان دادهها، از کد مخصوص دارو یا پلاسبو آگاهی نداشتند.

در ویدئو روبه‌رو میتوایند توضیحات علمی این محصول را مشاهده نمایید.

فهرست